תקנון

תקנון האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
ההסתדרות הרפואית בישראל
אושר באסיפה הכללית שנערכה בכנס השנתי של האיגוד (7.12.2010)
סדר הפרקים
1. שם האיגוד
2. תוקף וסמכויות
3. מטרות האיגוד הן
4. חברות באיגוד
5. זכויות וחובות חברי האיגוד
6. הפסקת חברות
7. סניפים
8. מוסדות האיגוד
9. האסיפה הכללית
10. באסיפה הכללית
11. מוסדות האיגוד
12. ועדי הסניפים
13. ועדות קבועות
14. חובות נושאי משרה
15 .ניגוד עניינים
16. כספים
17. חותם וזכויות חתימה
18. אישור ושינויים בתקנון
19. פירוק
20. פרשנות
1. שם האיגוד:
"ההסתדרות הרפואית בישראל האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה".
ובאנגלית: " Israel Medical Association- The Israeli Society of Obstetrics and Gynecology"
2. תוקף וסמכויות:
2.1 האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם מתוקף תקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנות אלה.
2.2. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה- בטלה מעיקרה.
2.3. כל החלטה מהחלטות האיגוד שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה- בטלה מעיקרה.
2.4שמו של האיגוד בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם האיגוד, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בצורה מפורשת.
3. מטרות האיגוד:
3.1 להוות תא ארגוני מקצועי לרופאים העוסקים במיילדות וגינקולוגיה.
3.2. לקדם ולפתח את מקצוע המיילדות והגינקולוגיה על פי העקרונות המדעיים וההומניים לרווחת המטפלים והמטופלים.
3.3. לדאוג לחינוך דור צעיר של רופאים בגינקולוגיה ומיילדות.
3.4. לקבוע את רמת המקצועיות הנדרשת על ידי קביעת עמדות מוסכמות ובקרת עמיתים.
3.5. להוות את הגוף המקצועי, האמור לייעץ במדיניות, בפיתוח ובארגון שירותי גינקולוגיה ומיילדות בישראל.
3.6. לקשור קשרים עם עמותות, אגודות, חברות או גופים שונים במקצוע.
המיילדות והגינקולוגיה או במקצועות קרובים בארץ ובעולם.
3.7 לקבוע תכנית למסלול התמחות (סילבוס), לקיים בחינות התמחות ולהקים ועדה להכרה בהתמחות- הכל במסגרת המועצה המדעית של הר"י וע"פ נהליה.
3.8 לדאוג לתנאים נאותים לעיסוק במקצוע מילדות וגינקולוגיה באמצעות הר"י, תוך מעורבות פעילה עם הגורמים המנהלים משא ומתן עם המעסיקים.
4. חברות באיגוד:
4.1. החברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ.
4.1.1. באיגוד יהיו ארבעה סוגי חברות:
4.1.1.1. חבר מן המניין - אלה יהיו רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה במיילדות וגינקולוגיה, ורק אלה יוכלו לבחור ולהיבחר.
4.1.1.2. חבר שאינו מן המניין- אלה יהיו רופאים חברי הר"י המתמחים במומחיות האיגוד או שיש להם עניין בו. הם ייהנו מכל הזכויות והחובות של האיגוד, למעט הזכות לבחור או להיבחר.
4.1.1.3. חבר חוץ - רופא המוכר על ידי אגודה מקצועית בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד.
4.1.1.4. חבר כבוד - חבר אשר האיגוד מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות זו תומלץ על ידי ועד האיגוד.
4.2. חברים מן המניין באיגוד יהיו המנויים להלן:
4.2.1. מייסדי האיגוד הם חברים באיגוד מתקופת רישום העמותה בפנקס העמותות, וכל מי שהיה חבר בה בעת הפיכתה לאיגוד של הר"י, וששילם מסים ב-24 החודשים האחרונים לפחות.
4.2.2. מי שנתקבל כחבר באיגוד בהתאם לנוהל המפורט להלן, ובתנאי שנתקיימו בו כל תנאי הכשירות הבאים:
4.2.2.1. הוא רופא נשים בעל תואר מומחה בהתאם לדרישות תקנות המומחיות של ההסתדרות הרפואית בישראל.
4.2.2.3. הוא חבר בהסתדרות הרפואית בישראל.
4.2.2.4 הוא משלם דמי חברות לאיגוד באופן סדיר.
4.3. מי שנתקבל כ"חבר שלא מן המניין" בהתאם לנוהל המפורט להלן יהיה זכאי לכל הזכויות חייב בכל החובות של חבר האיגוד, למעט האפשרות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, וזאת בתנאי שנתקיימו בו כל תנאי הכשירות הבאים:
4.3.1. נתקיימו בו תנאי סעיפים 4.2.2.4 ו- 4.2.2.3 לעיל.
4.3.2. הוא רופא נשים, חבר הר"י, מתמחה שעבר בחינות שלב א'. או מי שיש לו ענין במומחיות האיגוד.
4.4 . מי שנתקבל כ"חבר כבוד" על ידי הוועד הארצי של האיגוד יהיה חייב בכל הזכויות והחובות של האיגוד, למעט תשלום מסים.
4.5. מי שהתקבל כחבר חוץ ייהנה מכל הזכויות והחובות של חבר מן המניין למעט הזכות לבחור ולהיבחר.
4.6 "בעלי עניין" בפעילות האיגוד, כגון מיילדות, אחיות, פסיכולוגים, טכנאיות וכ"ו, אינם חברי האיגוד אך יכולים להשתתף בפעילויותיו כגון כנסים, הרצאות ופעילות חברתית אשר מארגני האירוע לא הגבילו לחברי האיגוד בלבד.
4.6.1 "בעלי עניין", יכול שיחויבו בתשלום עבור השתתפות באירוע, כפי שיקבע מארגן האירוע, אך אין הכרח לקבוע תשלום.
4.6.2 "בעלי עניין" יכולים להיות חברים בחברות הבת לפי תקנוני חברות אלה. חברות זאת אינה מקנה להם חברות באיגוד.
5. זכויות וחובות חברי האיגוד:
5.1 כל חבר יוכל להשתתף בכינוסי האיגוד, כאשר תנאי המימון ייקבעו מעת לעת על ידי מארגני האירוע.
5.1.1 כל החברים מן המניין באיגוד יהיו זכאים להשתתף בכנסים הסדירים של כל הסניפים המקומיים ברחבי הארץ ( 3-4 בשנה) בלא תשלום נוסף מעבר לתשלום השנתי לאיגוד
5.2. ההשתתפות באסיפה הכללית פתוחה לכל חברי האיגוד.
5.3. הזכות להצביע בהחלטות האסיפה הכללית, לבחור או להיבחר שמורה רק לחברים מן המניין.
5.4. על כל חבר למלא אחר ההחלטות אשר יתקבלו במוסדות האיגוד.

5.5 מס חבר יהיה אחיד בכל הסניפים.

5.6 סכום המס וכל שינוי בו יקבעו בהחלטת הועד הארצי בתאום עם הועד המרכזי של הר"י.

5.7 תשלום של חברי האיגוד (קרי משלמי מיסים כסדרם) לכנס התלת שנתי של האיגוד יהיה פחות מאשר זה הנגבה מאלה שאינם חברים.

5.8 חברים מן המניין שעברו את גיל 65 יהיו פטורים מתשלום מסי חבר
.6. הפסקת חברות:
6.1. הפסקת חברות תתבצע באחד מן המקרים הבאים:
6.1.1. עקב בקשה בכתב של אחד מחברי האיגוד.
6.1.2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
6.2. הוצאת חבר תיעשה בהחלטת הוועד הארצי ובתנאי שהתקיים אחד מאלה:
6.2.1. אם הוועד הארצי שוכנע, כי קיימות עובדות או נסיבות, שאילו היו ידועות קודם לקבלתו כחבר היו מונעות את קבלתו.
6.2.2. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד, וניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, וחלפו שלושים יום בין אזהרה לאזהרה. האיגוד מסמיך את הר"י לפעול ליישום סעיף זה בתאום עם הוועד.
6.2.3. אם, לאחר שנמסרה לו הודעה על ידי יו"ר ועד הסניף, החבר לא שילם דמי חבר או חלק מהם, ולא שוחרר מהתשלום או מחלקו על ידי ועד הסניף באישור הוועד הארצי.
6.2.4. אם הוועד הארצי שוכנע, כי החבר הפר את תקנון האיגוד ו/או את תקנון הר"י או כל החלטה של מוסד ממוסדות האיגוד ו/או מוסדות הר"י , בין בזדון ובין מתוך התרשלות.
6.2.5. אם הוועד הארצי שוכנע, כי אותו חבר גורם בזדון או בהתרשלות נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י.
6.2.6. אם אותו חבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, ואין לו עוד זכות ערעור על אותה הרשעה, בין שהורשע על ידי מוסד שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך על פי כל דין, ובין שהורשע על ידי בית דין חברים של הר"י או הלשכה לאתיקה.
6.2.7. בהתקיים עילה אחרת, אשר מצדיקה באופן סביר הוצאתו של חבר מן האיגוד, מנימוקים שיירשמו.
6.3. הוועד הארצי לא יחליט על הוצאת חבר אלא לאחר שייתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
6.3.1. הודעה בכתב על החלטה של הוועד הארצי על הוצאת חבר מן האיגוד תישלח אל-החבר שהוצא בתוך שבעה ימים מקבלת ההחלטה.
6.3.2. בתוך חודש ימים מיום שמתקבלת בוועד הארצי החלטה על הוצאת חבר, רשאי החבר לפנות לוועדת הביקורת בעניין הוצאתו מן האיגוד וועדת הביקורת רשאית להחזיר את עניינו לדיון נוסף בוועד הארצי.
6.3.3. החבר רשאי לערער על החלטה להוציאו מהאיגוד בפני בית הדין של הר"י והכרעתו תהיהסופית.
7. סניפים:
7.1. האיגוד יפעל באמצעות סניפים.
7.1.1. לאיגוד יהיו הסניפים הבאים: ירושלים, תל-אביב והמרכז, חיפה והצפון.באר שבע והדרום,
7.1.2. הוועד הארצי רשאי להחליט על הקמת סניפים נוספים של האיגוד , ובתנאי שבתחומי הסניף המוצע מתגוררים לפחות 50 חברים מן המניין של האיגוד.
7.1.3 הסניפים מהווים את מרכזי הפעילות השוטפת המדעית והחברתית של האיגוד והם רשאים לארגן כל פעילות הנראית להם ראויה. פעילות הדורשת תמיכה תקציבית של האיגוד חייבת לקבל אישור מראש של יו"ר האיגוד וגזברו.
7.1.4 כללי החברות בסניף זהים לכללי החברות באיגוד. רשאי חבר לבחור ולהיבחר אם שילם דמי חבר במשך 24 החודשים האחרונים. חבר שלא שילם מיסיו יכול לחדש חברותו (לצורך מימוש זכותו לבחור להיבחר), ולשלם חובותיו לתקופה של 24 חודשים אחורה, עד ל- 30 יום לפני מועד הבחירות. חברים חדשים יחויבו בתשלום דמי החבר לשנה הנוכחית בלבד.

7.1.4.1 מספר חברי הסניף אשר יכהנו בוועד הארצי מוגדר כדלקמן : סניף תל אביב - 5 סניף חיפה והצפון - 3 סניף ירושלים - 3 סניף באר שבע והדרום - 2. יו"ר הסניף יהיה חבר הועד הארצי. יתר נציגי הסניף בוועד הארצי יהיו חברי הועד כמספר המוקצב לכל סניף ויכנסו לפי מספר הקולות אשר קיבל כל אחד בבחירות לוועד הסניף

7.1.5 דרכי בחירת ועדי הסניפים יהיו אחידים בכל הסניפים ויהיו בהתאם לנוהלי הבחירות באיגוד ע"פ תקנון הר"י(ראה נספח נהלי בחירות).
7.1.5.1 מספר חברי הועד בסניפים הוא עד 5 אך ניתן להוסיף משקיפים נוספים בלי זכות הצבעה.
7.1.5.2 הבחירות לוועד הסניף תיערכנה באסיפה כללית של הסניף ותהיינה חשאיות.ניתן להצביע על כל מספר מועמדים ובלבד שהמסומנים לא יפחתו מ-1 ולא יעלו על מספר חברי הועד.
7.1.5.3 יו"ר הסניף ימנה, באישור ועדת הביקורת של האיגוד, ועדת בחירות , אשר באחריותה לדאוג לניהול הבחירות המפורט להלן. לועדות הבחירות לועדים הסניפיים ובכנס האיגוד הארצי התלת שנתי יהיו רשאים להתמנות רק חברים מן המניין שאינם מועמדים לתפקידים בוועד.
7.1.5.4 הבוחרים חייבים להיות נוכחים באסיפה הבוחרת, למעט אם התקבלה החלטה על ביצוע בחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה ע"י הר"י.
7.1.5.5 כל חבר מן המניין בסניף רשאי להציג מועמדותו להיבחר. הצגת מועמדות תיסגר 45 ימים לפני מועד הבחירות.
7.1.5.6 לא יהיו שריונים מכל סוג שהוא.
7.1.5.7 תהיה בחירה אחת בלבד ויו"ר הסניף לא יבחר בנפרד.
7.1.5.8 היו'ר יהיה מי שיקבל את מירב הקולות, אלא אם יוותר על זכותו ואז יבחר חבר הועד הבא אחריו במניין קולות המצביעים עבורו.ויתר מי מהם על זכותו לכהן בוועד הארצי יבוא זה שנבחר אחריו לפי מניין הקולות.
7.1.5.9 יו"ר הסניף יהיה חבר הועד הארצי . יתר נציגי הסניף בוועד הארצי יהיו לפי מספר הקולות שקבלו בבחירות. ויתר מי מהם על זכותו לכהן בוועד הארצי יבוא במקומו הבא אחריו במניין הקולות.
7.1.6 העברת התפקיד בין הועד היוצא לועד החדש היא באחריות היו"ר היוצא ותיעשה תוך חודש מגמר הבחירות.
7.1.7 לא הועברו התפקידים , הכספים והסמכויות תוך חודש, יכנס הנבחר בעל מירב הקולות את הועד הנכנס ויתחיל לפעול כועד הסניף לכל דבר ועניין. מרגע זה אין לחברי הועד היוצא מעמד אלא של חברי הסניף בלבד.
7.1.8 לא הועברו הסמכויות כראוי, יפנה בעל מירב הקולות בסניף ליו"ר האיגוד, ובמידה וקיימת ועדת ביקורת של האיגוד, גם אליה, על מנת שאלה יפעלו באמצעות הלשכה המשפטית של הר"י למימוש העברת הכספים של הסניף לטיפולו של היו"ר הנבחר.
8. מוסדות האיגוד:
8.1. האסיפה הכללית.
8.2. הוועד המרכזי בן 13 חברים, כולל יו"ר, מזכיר גזבר.
8.3. ועדי הסניפים.
8.4. ועדת ביקורת בת 3 חברים.
8.5. ועדות קבועות.
8.6. ועדות משנה/מקצועיות, כפי שיקבע לפי הצורך הוועד המרכזי או ועד הסניף.
9. האסיפה הכללית:
9.1. המוסד העליון של האיגוד הוא האסיפה הכללית של האיגוד, והיא תדון בכל נושא שיעמיד על סדר יומה הוועד הארצי.
9.2. אסיפה כללית תתכנס אחת לשלוש שנים, במועד הכנס המדעי הארצי התלת-שנתי של האיגוד. פעם בשנה יפרסם הועד הארצי דו"ח על פעילותו אשר יכלול קווי מדיניות, דו"ח פעילות ודו"ח כספי
9.3. הוועד באמצעות היו"ר ו/או המזכיר יכנס את האסיפה הכללית וישלח הזמנות עם פירוט שעת ההתכנסות וסדר היום לכל חברי האיגוד לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע. סדר היום יאושר על ידי הוועד הארצי , אך בעת האסיפה יכולים להוסיף עליו סעיפים לפי דרישת לפחות 10% מן המשתתפים.
9.4. קוורום לפתיחת האסיפה הוא 50% מן החברים בעלי זכות ההצבעה. אם אין קוורום, תידחה פתיחת האסיפה בשעה אחת, ואחריה יהווה כל מספר משתתפים קוורום חוקי.
9.5. את האסיפה הכללית ינהל יו"ר האיגוד או ממלא מקומו (המזכיר).
9.6. האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על שינוי התקנון על פי הצעות החברים, ובלבד שנשלחו בכתב 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה, לחברי האיגוד. הפצת הצעות השינויים באחריות הועד הארצי ויכולה להיעשות גם באמצעים אלקטרוניים.
9.7. כל חברי האיגוד רשאים להשתתף באסיפות הכלליות, וכל חברי האיגוד מן המניין רשאים להצביע בהן. זכות ההצבעה מותנית בתשלום דמי חבר באופן סדיר ב-24 החודשים הקודמים למועד ההצבעה. כלל זה חל גם על חברים אשר לא שהו בארץ בשנתיים או יותר שלפני מועד הבחירות. הועד הארצי רשאי לפטור חברים אלה מתשלום או להפחיתו אם ימצא כי הדבר ראוי.
9.7.1 חברים מן המניין שלא שלמו מיסיהם מכל סיבה שהיא ב 24 החודשים הקודמים למועד הבחירות יוכלו לשלם את מסיהם לתקופה זו (סגירת חוב) עד 30 יום לפני מועד הבחירות ויהיו זכאים לבחור או להיבחר.
9.7.2 רופא שקיבל תואר מומחה בשנה הקודמת למועד הבחירות יהיה זכאי לבחור ולהיבחר כחבר מן המניין רק אם היה בגדר חבר שאינו מן המניין בשנה שקדמה לקבלת תואר מומחה ושילם מס כחבר מן המניין בשנת הבחירות
9.8. ההצבעות באסיפה הכללית, למעט בחירות, תהיינה גלויות, אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 10% מן המשתתפים.
10. באסיפה הכללית:
10.1. יוצגו דו"חות היו"ר והמזכיר על פעולות הוועד היוצא.
10.2. הגזבר יגיש דו"ח כספי.
10.3. יוגשו דו"חות פעילות של הוועדות הקבועות של האיגוד.
10.4. יידונו הנושאים אשר על סדר היום.
10.5. בתום הדיון ייבדק אם יש נושאים נוספים לדיון או נושאים שיעלו בדרישת 10% לפחות מן המשתתפים באסיפה שהם בעלי זכות הצבעה, ואם יש הם יידונו.
10.6. הוועד והאיגוד יקבלו התוויות, הנחיות ודרכי פעולה עד האסיפה הכללית הבאה.
10.7 על כל הנושאים הדורשים דיון והחלטה ייערך דיון והצבעה. החלטות תתקבלנה ברוב רגיל.
10.8 החלטה על שינוי התקנון תתקבל ברוב של 75% מן המצביעים בעת שההצעה הועלתה להצבעה.
10.9. כל הצבעה, למעט בחירות, תהיה גלויה ובהרמת יד, אלא אם תידרש הצבעה חשאית על ידי 10% לפחות מן הנוכחים שהם בעלי זכות הצבעה.
10.10. בכנס הארצי בו מתקיימת האסיפה הכללית יבחרו בעלי זכות הבחירה את יו"ר האיגוד בהצבעה חשאית, במשך כל ימי הכנס. המועמד לתפקיד זה חייב להיות אחד מחברי הוועד הארצי, שנבחר לפני האסיפה הכללית בסניפים המקומיים. הגשת המועמדות ליו"ר האיגוד תיעשה עד ל- 60 יום לפני מועד הבחירות. במידה ומבין חברי הוועד הארצי יהיה מועמד אחד בלבד יוכלו חברים נוספים שנבחרו לועדי הסניפים או ששימשו בעבר בועד הארצי להציג את מועמדותם עד ל- 45 יום לפני מועד הבחירות.
10.11 הועד הארצי יוכל לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.
11. מוסדות האיגוד:
11.1. הוועד הארצי.
11.1.1. בוועד הארצי 13 חברים, שהם חברי הוועדים הסניפיים: 5 חברים מסניף מרכז, 3 חברים מסניף חיפה והצפון, 3 חברים מסניף ירושלים, 2 חברים מסניף באר שבע והדרום.
11.1.2. הוועד הארצי מופקד על הנהלת ענייני האיגוד. תפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
11.1.3. הוועד הארצי יתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה. ישיבות הוועד חוקיות כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.
11.1.4. בישיבתו הראשונה יבחר הוועד הארצי את סגניו של יו"ר האיגוד, מהם ישמשו מזכיר וגזבר האיגוד. מומלץ כי בתפקידי יו"ר וסגנים יינתן ייצוג לסניפים . מזכיר האיגוד ישמש כממלא מקום היו"ר.
11.1.5. משך הכהונה של היו"ר הוא קדנציה אחת (של שלוש שנים). לאחר תקופת כהונה של קדנציה לא יוכל אותו אדם להיבחר לתפקיד אלא לאחר הפוגה של קדנציה אחת לפחות.
11.1.6. כהונתו של חבר ועד שהוצא מן האיגוד, בתנאים המפורטים בסעיף 7 לעיל, תפקע מרגע שהתקבלה ההחלטה על הוצאתו מן האיגוד, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע טיעוניו. הוועד הארצי רשאי להחליט על השעייתו של חבר ועד שמתקיים לגביו דיון בדבר הוצאתו מהאיגוד. חבר הוועד שעניינו נידון לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בדיונים ובהחלטות הקשורות אליו. על החלטת הוועד הארצי יכול החבר לערער לוועדת הביקורת ולבית הדין של הר"י.
11.1.7. הוועד הארצי רשאי לקבוע את מקום מושבו ואת סדרי הדיונים שלו.
11.1.8. החלטות הוועד הארצי מתקבלות ברוב קולות הנוכחים ובלבד שבישיבה השתתפו לפחות 7 חברי הוועד הארצי. 12.1.9. הוועד הארצי מוסמך למנות ועדה או ועדות מבין חבריו, ולהאציל לוועדה או לועדות סמכויות מסמכויותיו.
11.1.10. הוועד הארצי מוסמך לקבוע את מועדי הבחירות לחברי ועדי הסניפים.
11.1.11. כל ארבעה חברי ועד רשאים לזמן ישיבת ועד בכל עת.

11.1.12 הוועד הארצי לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.
11.1.13 חבר וועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר וועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

11.1.14 חבר וועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

11.1.15 התפטר חבר הוועד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי החבר המכהן, בבחירות לסניף שמטעמו הוא נשלח.

11.1.16 וועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הועד היוצא, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.
11.2. חובות וסמכויות ממלאי תפקידים.
11.2.1. יושב ראש.
11.2.1.1. ינהל ענייני האיגוד.
11.2.1.2. ייצג את האיגוד כלפי הר"י.
11.2.1.3. ייצג את האיגוד כלפי גופים שמחוץ להר"י.
11.2.1.4. יקבע את מדיניות האיגוד בנושאים שונים. על קביעותיו יקבל את אישור מליאת הוועד.
11.2.1.5. יקים ועדות באישור הוועד ויפקח עליהן.
11.2.1.6. יפעל ליישום המלצות הוועדות השונות כלפי פנים וכלפי חוץ.
11.2.1.7. יפקח על פעולות הגזבר, ויחתום יחד אתו על הוצאות מכספי האיגוד.
11.2.1.8. יהיה אחראי לקיום ישיבות הוועד הארצי, ינהל את הישיבות וידאג לקיום תקנון זה.
11.2.1.9 בהעדר היו"ר ימלא את מקומו מזכיר האיגוד. 12.2.2
11.2.2. מזכיר
11.2.2.1. ימלא את מקום היו"ר בהיעדרו.
11.2.2.2. ינהל את מסמכי האיגוד והתכתבויותיה.
11.2.2.3. ינהל פרוטוקול של ישיבות הוועד.
11.2.2.4. יתעד את החלטות הוועד ויעקוב אחרי ביצוען.
11.2.2.5. ימלא תפקידים אשר יטיל עליו היו"ר או מליאת הוועד.

11.2.2.6 בהיעדרו, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.
11.2.3. גזבר
11.2.3.1. ינהל את חשבונות הוועד הארצי ויהיה אחראי לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון הגבייה מול הר"י, לרבות קבלת עדכונים על החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות.
11.2.3.2 יגיש דו"ח לוועד הארצי ולוועדת הביקורת.
11.2.3.3. יחתום על הוצאות האיגוד יחד עם יושב הראש.
11.2.3.4. ידאג להעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות לצורך הנהלת חשבונות ובקרת רואה חשבון , וידאג שחשבונות הסניפים ינוהלו לפי הכללים, בתיאום עם מחלקת הנהלת חשבונות בהר"י .
11.2.3.5. יגיש לוועדת הביקורת כל חומר שתדרוש.
11.2.3.6. בהיעדרו ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.
12. ועדי הסניפים :
12.1. וועד סניף ייבחר על ידי אסיפה של חברי אותו סניף בבחירות אישיות וחשאיות, במועדים שיקבע הוועד הארצי, כאמור בסעיף 12.1.10 לעיל ובהתאם לנהלים ע"פ סעיף 8.1.5 לעיל.
חברי הוועד ייבחרו לתקופה של שלוש שנים ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת לפחות.
12.2. בכל סניף יכהנו עד ל-5 חברי ועד ומהם יכהנו בוועד הארצי : מסניף תל אביב והמרכז יהיו 5 חברים, מסניף ירושלים 3 חברים, מסניף חיפה והצפון 3 חברים, מסניף באר שבע והדרום 2 חברים. חברי הסניף רשאים לבחור חברי ועד נוספים כמשקיפים לפי החלטת הסניף, ובלבד שלא יהיו חברי הוועד הארצי.
12.3. אם יוחלט על הקמת סניף נוסף, תכלול ההחלטה את מספר חברי הוועד של אותו סניף ודרכי השתלבותו בוועד הארצי.
12.4. כל וועד סניף יבחר גזבר ומזכיר.
12.5. גביית דמי החבר לאיגוד תיעשה באמצעות הר"י לחשבון המרכזי, אולם כל סניף רשאי להחזיק בחשבון נפרד על שמו , ובלבד שהנהלת החשבונות תהיה כפופה לביקורת של ועדת הביקורת של האיגוד ובפיקוח הר"י
12.6. וועדי הסניפים ידאגו לעניינים הקבועים והשוטפים של האיגוד בתחומי שיפוטם, ייערכו סימפוזיונים קבועים, יעבירו לחברי הסניף הודעות מטעם האיגוד, ויארגנו תוך שיתוף פעולה את הכנס הכלל-ארצי הקבוע ואת כינוס האסיפה הכללית אחת לשלוש שנים.
12.7 ישיבות וועד הסניף יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים לשנה לפחות. במקרה של שיוויון קולות בהצבעת הוועד- יכריע קולו של היו"ר. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים.
12.8 ועד הסניף לא יוכל לקבל החלטה המנוגדת להחלטת הועד הארצי, למדיניות או לתקנון האיגוד או הר"י.
13.9 חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לסניף אולם רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך המצאת קבלות וחשבוניות.
12.10 חבר ועד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני הועד.
12.11 התפטר או הועבר חבר ועד הסניף מתפקידו, או שנבצר ממנו לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכנים בבחירות לסניף.
12.12 ועד הסניף מחוייב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של הסניף, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון ובכפוף לכל דין.
13. ועדות קבועות:
13.1. ועדת הביקורת
13.1.1. האסיפה הכללית תבחר את חברי ועדת הביקורת של האיגוד. מספר חבריה יהיה כמספר הסניפים באותה עת -חבר אחד מכל סניף. יוכל להיבחר רק חבר איגוד אשר אינו חבר ועד סניפי או ארצי.
13.1.2. המועמדים ייבחרו על ידי הסניפים מתוך החברים שאינם חברים בוועד או בכל גוף אחר של האיגוד.
13.1.3. בישיבתה הראשונה תבחר ועדת הביקורת את יושב ראש הוועדה, ותדווח על כך ליו"ר האיגוד.
13.1.4. הוועדה תקבע לעצמה את נוהלי עבודתה, ותתעד אותם בכתב. יושב הראש ינהל את ישיבות הוועדה.
13.1.5. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות. כמו כן הועדה.תדון בכל נושא שנראה לה או שיטיל עליה יו"ר האיגוד
13.1.6. כל חבר האיגוד, לרבות היו"ר וחברי הוועדים, יוכל לפנות לוועדה בכל עניין שנראה להם קשור לנושאים שבסמכותה.
13.1.7. בדיוני הוועדה ינוהל פרוטוקול, והחלטותיה יתקבלו ברוב רגיל. מסקנותיה יועברו לוועד הארצי. כמו כן תדווח על כך לאסיפה הכללית.
13.2. ועדה אתית
13.2.1. הוועדה האתית היא חלק מן המנגנון האתי של הר"י. פעולותיה יתואמו עם הוועדה האתית של הר"י, באחריות יושב הראש שלה. כדי שלא תהיה כפילות או אי התאמה בין החלטותיהן, ההחלטה הסופית היא החלטתו של יו"ר הוועדה האתית של הר"י.
13.2.2. הוועדה האתית תיבחר מתוך חברי האיגוד , ותאושר על ידי האסיפה הכללית של האיגוד. מספר חבריה יהיה כמספר הסניפים באותה עת - חבר אחד מכל סניף.
13.2.3. הוועדה תדון בכל נושא הנראה לה קשור בענייני אתיקה מקצועית, וכן בתלונות על התנהגות לא אתית של חברים. הוועדה תביא את המלצותיה לדיון בוועד הארצי.
13.2.4. כל חבר באיגוד יוכל לפנות לוועדה בכל עניין הנראה לו קשור לנושאים שבסמכותה.
13.2.5. הוועדה תקבע לעצמה את נוהלי עבודתה ותתעד אותם בכתב, ותבחר לה יושב ראש שינהל את ישיבותיה.
13.2.6. בדיוני הוועדה ינוהל פרוטוקול, והחלטותיה יתקבלו ברוב רגיל. מסקנותיה והמלצותיה יועברו לוועד הארצי. , ואישור הוועד הארצי יהיה אסמכתא לביצוע על ידי יו"ר האיגוד.
13.2.7. חבר הוועדה יוכל לכתוב דעת מיעוט ולהגישה לוועד הארצי עם דו"ח הוועדה.

13.2.8 לא נבחרה ועדה אתית איגודית- יופנו התלונות לטיפול הלשכה לאתיקה המרכזית של הר"י.
13.3 המועצה המקצועית
13.3.1 כחברי המועצה ישמשו חברי הועד הארצי וראשי החברות הבנות (ראה נספח "חברות בת")
13.3.2 תפקיד המועצה הוא לדון בנושאים מדעיים של מקצוע המיילדות והגינקולוגיה אשר יועלו בפניה על ידי הועד הארצי
13.3.3 המועצה תציע הצעותיה המקצועיות בכל נושא המועלה בפניה. החלטות לביצוע וישום ההמלצות יתקבלו בוועד הארצי.
13.3.4 יו"ר המועצה יהיה יו"ר האיגוד ובהעדרו ימלא אחד מסגניו את מקומו.
13.4 מועצת האיגוד
13.3.1 כחברי המועצה ישמשו חברי הועד הארצי, מנהלי מחלקות כולל מחלקות שאינן מוכרות להתמחות ובלבד שהם חברים בהר"י ובאיגוד, ראשי חברות הבת של האיגוד- חברות איגודיות (החברה לרפואת אם ועובר, החברה לאונקולוגיה גינקולוגית, החברה לאמצעי מניעה ובריאות מינית, החברה הישראלית לאולטרסאונד במילדות וגינקולוגיה, החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן, החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית והחברה הישראלית לקולפוסקופיה וצוואר הרחם וחברות נוספות אשר יצטרפו בעתיד), אחראי תחום רפואת נשים בקופות חולים, יו"ר המועצה הלאומית במיילדות, נאומטולוגיה וגנטיקה, יו"ר האיגוד לאחר סיום תפקידם. יו"ר חברות נלוות יוזמנו לדיונים העוסקים בתחומם המקצועי (החברה הישראלית לגיל המעבר, החברה לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות, האיגוד הישראלי לחקר הפריון וכיו"ב).
13.3.2 תפקידי המועצה כוללים: ישיבות כ"וועדת עמדה" על פי הנספח לתקנון בנושא "ניירות עמדה", דיון בנושאים מקצועיים, מדעיים ואחרים בתחום המיילדות, הגינקולוגיה והפריון אשר יועלו בפניה על ידי הועד הארצי או ביוזמת חבר מועצה.
13.3.3 המועצה תציע הצעותיה בכל נושא המועלה בפניה. החלטה לביצוע וישום ההמלצות יתקבלו בוועד הארצי.
13.3.4 יו"ר המועצה יהיה יו"ר האיגוד ובהעדרו ימלא אחד מסגניו את מקומו.
13.3.5 בסמכות היו"ר לצרף חבר למועצה או להפסיק חברותו של חבר המועצה, כאשר הגיע למסקנה שטובת העניין דורשת צירוף חבר או חוסר פעילות דורשת הפסקת חברותו של חבר.
14. חובות נושאי משרה
נושאי משרה באיגוד, לרבות בוועד הארצי ובסניפים, חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
15. ניגוד עניינים
נושא משרה באיגוד שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י- רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן נגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
16. כספים:
16.1. מימון פעולותיו של האיגוד על ידי דמי חבר שנתיים שישלמו חברי האיגוד (למעט חברי כבוד וחברים שעברו את גיל 65). את שיעור דמי החבר הראשונים ודמי החבר השנתיים יקבע הוועד הארצי, באישור הוועד המרכזי של הר"י. כן יקבל כל שינוי אישור של הר"י.
16.2. הוועד רשאי להטיל על חברי האיגוד תשלומים נוספים או מס נוסף למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית, או אישור אסיפת חברי הסניף כשמדובר בפעילות סניפית.
16.3. היו"ר, המזכיר והגזבר יהיו מורשי חתימה לגבי חשבונות האיגוד. על כל הוצאה יהיו לפחות שתי חתימות של מורשים.

16.4 מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל)- תבוטל חתימתו בחשבון וועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.
16.5 העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.
16.6. לאיגוד יהיו 5 חשבונות, שינוהלו בידי הר"י: חשבון לכל סניף וחשבון הוועד הארצי 50% ממסי החבר יוכנסו לחשבון הסניף, ו-50% יוכנסו לחשבון הוועד הארצי.
16.7 יכולים הועד הארצי וועדי הסניפים להקים חשבונות ייעודיים לצורך פעילות כל שהיא שלא חורגת מכללי האתיקה. חשבונות אלה ינוהלו דרך הנהלת החשבונות של הר"י וכפופים לביקורת של ועדת הביקורת.

17. חותם האיגוד:
17.1. לאיגוד יהיה חותם הנושא את שמו. לא ייעשה שימוש בחותם האיגוד אלא על פי החלטות הוועד הארצי או ועדי הסניפים בהסמכת הוועד הארצי.
18. אישור ושינויים בתקנון:
18.1. אישור ושינוי התקנון ייעשה על ידי רוב של 75% ממשתתפי אסיפה כללית שיש בה קוורום חוקי.
18.2. כל הצעה לשינוי התקנון תהיה בכתב ותופץ לכל חברי האיגוד בכל דרך שהיא, לרבות תקשורת אלקטרונית, לפחות 30 יום לפני האסיפה הכללית. הצעה שלא תופץ בצורה זו לא תידון באסיפה, ואין להעלות הצעה לשינוי התקנון כהצעה לסדר היום בעת האסיפה. השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור היועמ"ש של הר"י, בטרם ייכנסו לתוקף. ועד האיגוד ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

19. פירוק:
19.1 העמותה שהייתה קיימת בעבר פורקה, נכסיה ומחויבויותיה הועברו לאיגוד

19.2 . החלטה בדבר פירוק האיגוד תיעשה על ידי האסיפה הכללית של האיגוד ברוב של % 75 מן החברים מן המניין.
19.3 . פורק האיגוד ונפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים - נכסים אלה במלואם יועברו לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו ע"פ שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.

20. פרשנות :

19.1 סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

19.2 כל הנאמר בתקנון זה בלשון זכר מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.